کمترین: 
1.9993
بیشترین: 
2.0225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9993
زمان: 
5/18 23:08
قیمت بنزین امروز 18 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 مرداد 1397 , 1.9993 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 00:08","price":2.0225},{"date":"1397/05/18 01:08","price":2.0171},{"date":"1397/05/18 02:08","price":2.018},{"date":"1397/05/18 03:08","price":2.0165},{"date":"1397/05/18 04:08","price":2.0175},{"date":"1397/05/18 04:32","price":2.0155},{"date":"1397/05/18 05:08","price":2.0169},{"date":"1397/05/18 06:08","price":2.0178},{"date":"1397/05/18 07:08","price":2.0195},{"date":"1397/05/18 10:08","price":2.021},{"date":"1397/05/18 11:08","price":2.0205},{"date":"1397/05/18 12:08","price":2.014},{"date":"1397/05/18 13:08","price":2.0155},{"date":"1397/05/18 14:08","price":2.0175},{"date":"1397/05/18 14:32","price":2.0165},{"date":"1397/05/18 15:08","price":2.0135},{"date":"1397/05/18 16:08","price":2.0151},{"date":"1397/05/18 17:08","price":2.0152},{"date":"1397/05/18 18:08","price":2.006},{"date":"1397/05/18 19:08","price":2.015},{"date":"1397/05/18 20:08","price":2.0048},{"date":"1397/05/18 21:08","price":2.009},{"date":"1397/05/18 22:08","price":2.0022},{"date":"1397/05/18 23:08","price":1.9993}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398