کمترین: 
646.63
بیشترین: 
651.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646.63
زمان: 
5/18 23:08
قیمت گازوئیل امروز 18 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 646.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 00:08","price":648.38},{"date":"1397/05/18 01:08","price":647.13},{"date":"1397/05/18 02:08","price":647.75},{"date":"1397/05/18 05:08","price":647.63},{"date":"1397/05/18 06:08","price":648.38},{"date":"1397/05/18 07:08","price":649.38},{"date":"1397/05/18 10:08","price":648.88},{"date":"1397/05/18 11:08","price":649.38},{"date":"1397/05/18 12:08","price":647.13},{"date":"1397/05/18 13:08","price":647.38},{"date":"1397/05/18 14:08","price":649.13},{"date":"1397/05/18 14:32","price":648.88},{"date":"1397/05/18 15:08","price":648.38},{"date":"1397/05/18 16:08","price":649.38},{"date":"1397/05/18 17:08","price":649},{"date":"1397/05/18 19:08","price":651.63},{"date":"1397/05/18 20:08","price":647.88},{"date":"1397/05/18 22:08","price":647.63},{"date":"1397/05/18 23:08","price":646.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398