کمترین: 
2.1105
بیشترین: 
2.1284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1105
زمان: 
5/18 23:08
قیمت نفت کوره امروز 18 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 2.1105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 00:08","price":2.1178},{"date":"1397/05/18 01:08","price":2.1142},{"date":"1397/05/18 02:08","price":2.1163},{"date":"1397/05/18 03:08","price":2.1125},{"date":"1397/05/18 04:08","price":2.1144},{"date":"1397/05/18 04:32","price":2.1132},{"date":"1397/05/18 05:08","price":2.1151},{"date":"1397/05/18 06:08","price":2.1176},{"date":"1397/05/18 07:08","price":2.1209},{"date":"1397/05/18 08:08","price":2.1202},{"date":"1397/05/18 09:08","price":2.1201},{"date":"1397/05/18 10:08","price":2.1195},{"date":"1397/05/18 11:08","price":2.1207},{"date":"1397/05/18 12:08","price":2.1135},{"date":"1397/05/18 13:08","price":2.1128},{"date":"1397/05/18 14:08","price":2.1194},{"date":"1397/05/18 14:32","price":2.1178},{"date":"1397/05/18 15:08","price":2.1161},{"date":"1397/05/18 16:08","price":2.1193},{"date":"1397/05/18 18:08","price":2.1177},{"date":"1397/05/18 19:08","price":2.1284},{"date":"1397/05/18 20:08","price":2.1161},{"date":"1397/05/18 21:08","price":2.1159},{"date":"1397/05/18 22:08","price":2.1153},{"date":"1397/05/18 23:08","price":2.1105}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398