کمترین: 
72.03
بیشترین: 
72.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.03
زمان: 
5/18 23:08
قیمت نفت برنت امروز 18 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 72.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 00:08","price":72.34},{"date":"1397/05/18 01:08","price":72.19},{"date":"1397/05/18 02:08","price":72.25},{"date":"1397/05/18 03:08","price":72.22},{"date":"1397/05/18 05:08","price":72.3},{"date":"1397/05/18 06:08","price":72.39},{"date":"1397/05/18 07:08","price":72.49},{"date":"1397/05/18 08:08","price":72.53},{"date":"1397/05/18 09:08","price":72.58},{"date":"1397/05/18 10:08","price":72.48},{"date":"1397/05/18 11:08","price":72.55},{"date":"1397/05/18 12:08","price":72.25},{"date":"1397/05/18 13:08","price":72.27},{"date":"1397/05/18 14:08","price":72.5},{"date":"1397/05/18 14:32","price":72.38},{"date":"1397/05/18 15:08","price":72.3},{"date":"1397/05/18 16:08","price":72.32},{"date":"1397/05/18 17:08","price":72.36},{"date":"1397/05/18 18:08","price":72.4},{"date":"1397/05/18 19:08","price":72.72},{"date":"1397/05/18 20:08","price":72.31},{"date":"1397/05/18 21:08","price":72.19},{"date":"1397/05/18 23:08","price":72.03}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398