کمترین: 
66.73
بیشترین: 
67.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.83
زمان: 
5/18 23:08
قیمت نفت سبک امروز 18 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 مرداد 1397 , 66.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/18 00:08","price":66.89},{"date":"1397/05/18 01:08","price":66.75},{"date":"1397/05/18 02:08","price":66.78},{"date":"1397/05/18 03:08","price":66.73},{"date":"1397/05/18 04:08","price":66.78},{"date":"1397/05/18 05:08","price":66.82},{"date":"1397/05/18 06:08","price":66.89},{"date":"1397/05/18 07:08","price":66.94},{"date":"1397/05/18 08:08","price":67.06},{"date":"1397/05/18 09:08","price":67.05},{"date":"1397/05/18 10:08","price":66.99},{"date":"1397/05/18 11:08","price":67.08},{"date":"1397/05/18 12:08","price":66.83},{"date":"1397/05/18 13:08","price":66.89},{"date":"1397/05/18 14:08","price":67.11},{"date":"1397/05/18 14:32","price":66.94},{"date":"1397/05/18 15:08","price":66.89},{"date":"1397/05/18 17:08","price":66.94},{"date":"1397/05/18 18:08","price":66.97},{"date":"1397/05/18 19:08","price":67.14},{"date":"1397/05/18 20:08","price":66.83},{"date":"1397/05/18 21:08","price":66.89},{"date":"1397/05/18 22:08","price":66.92},{"date":"1397/05/18 23:08","price":66.83}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398