کمترین: 
72.58
بیشترین: 
72.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.58
زمان: 
5/17 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 17 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 72.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 18:08","price":72.58}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398