کمترین: 
128
بیشترین: 
145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
141
زمان: 
5/17 21:00
قیمت افغانی امروز 17 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 13:20","price":128},{"date":"1397/05/17 13:30","price":129},{"date":"1397/05/17 13:50","price":128},{"date":"1397/05/17 14:20","price":131},{"date":"1397/05/17 14:30","price":132},{"date":"1397/05/17 14:50","price":131},{"date":"1397/05/17 15:00","price":132},{"date":"1397/05/17 15:10","price":133},{"date":"1397/05/17 15:20","price":136},{"date":"1397/05/17 15:30","price":135},{"date":"1397/05/17 15:50","price":134},{"date":"1397/05/17 16:10","price":135},{"date":"1397/05/17 16:20","price":134},{"date":"1397/05/17 16:50","price":136},{"date":"1397/05/17 17:10","price":137},{"date":"1397/05/17 17:30","price":139},{"date":"1397/05/17 17:50","price":145},{"date":"1397/05/17 18:00","price":134},{"date":"1397/05/17 18:20","price":137},{"date":"1397/05/17 18:30","price":134},{"date":"1397/05/17 18:50","price":133},{"date":"1397/05/17 19:00","price":139},{"date":"1397/05/17 19:30","price":138},{"date":"1397/05/17 19:50","price":137},{"date":"1397/05/17 20:10","price":140},{"date":"1397/05/17 20:30","price":141},{"date":"1397/05/17 20:50","price":140},{"date":"1397/05/17 21:00","price":141}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398