کمترین: 
830000
بیشترین: 
940000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
940000
زمان: 
5/17 19:54
قیمت ربع سکه امروز 17 مرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 940000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 13:06","price":830000},{"date":"1397/05/17 13:42","price":850000},{"date":"1397/05/17 16:24","price":860000},{"date":"1397/05/17 16:54","price":870000},{"date":"1397/05/17 17:36","price":910000},{"date":"1397/05/17 18:24","price":940000},{"date":"1397/05/17 18:48","price":930000},{"date":"1397/05/17 19:54","price":940000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398