کمترین: 
2454
بیشترین: 
2886
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2807
زمان: 
5/17 21:30
قیمت ریال قطر امروز 17 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:50","price":2457},{"date":"1397/05/17 11:30","price":2454},{"date":"1397/05/17 11:50","price":2455},{"date":"1397/05/17 12:20","price":2456},{"date":"1397/05/17 12:30","price":2457},{"date":"1397/05/17 12:50","price":2458},{"date":"1397/05/17 13:30","price":2457},{"date":"1397/05/17 13:50","price":2569},{"date":"1397/05/17 14:20","price":2552},{"date":"1397/05/17 14:30","price":2533},{"date":"1397/05/17 14:50","price":2605},{"date":"1397/05/17 15:00","price":2633},{"date":"1397/05/17 15:10","price":2598},{"date":"1397/05/17 15:20","price":2624},{"date":"1397/05/17 15:30","price":2633},{"date":"1397/05/17 15:50","price":2649},{"date":"1397/05/17 16:10","price":2699},{"date":"1397/05/17 16:20","price":2698},{"date":"1397/05/17 16:30","price":2674},{"date":"1397/05/17 16:50","price":2685},{"date":"1397/05/17 17:00","price":2690},{"date":"1397/05/17 17:20","price":2706},{"date":"1397/05/17 17:30","price":2681},{"date":"1397/05/17 17:50","price":2886},{"date":"1397/05/17 18:00","price":2689},{"date":"1397/05/17 18:20","price":2726},{"date":"1397/05/17 18:30","price":2667},{"date":"1397/05/17 18:50","price":2654},{"date":"1397/05/17 19:00","price":2781},{"date":"1397/05/17 19:20","price":2768},{"date":"1397/05/17 19:30","price":2756},{"date":"1397/05/17 19:50","price":2735},{"date":"1397/05/17 20:00","price":2731},{"date":"1397/05/17 20:10","price":2787},{"date":"1397/05/17 20:30","price":2820},{"date":"1397/05/17 20:50","price":2801},{"date":"1397/05/17 21:00","price":2811},{"date":"1397/05/17 21:20","price":2810},{"date":"1397/05/17 21:30","price":2807}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399