کمترین: 
5219
بیشترین: 
6160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5980
زمان: 
5/17 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 17 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 5980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":5230},{"date":"1397/05/17 10:50","price":5232},{"date":"1397/05/17 11:00","price":5234},{"date":"1397/05/17 11:20","price":5238},{"date":"1397/05/17 11:50","price":5219},{"date":"1397/05/17 12:00","price":5474},{"date":"1397/05/17 12:20","price":5438},{"date":"1397/05/17 12:30","price":5466},{"date":"1397/05/17 12:50","price":5553},{"date":"1397/05/17 13:00","price":5583},{"date":"1397/05/17 13:20","price":5604},{"date":"1397/05/17 13:30","price":5698},{"date":"1397/05/17 13:50","price":5721},{"date":"1397/05/17 14:00","price":5730},{"date":"1397/05/17 14:20","price":5739},{"date":"1397/05/17 14:30","price":5766},{"date":"1397/05/17 14:50","price":5696},{"date":"1397/05/17 15:00","price":5881},{"date":"1397/05/17 15:10","price":5906},{"date":"1397/05/17 15:20","price":5871},{"date":"1397/05/17 15:30","price":5843},{"date":"1397/05/17 15:50","price":5897},{"date":"1397/05/17 16:10","price":5867},{"date":"1397/05/17 16:20","price":5840},{"date":"1397/05/17 16:30","price":5848},{"date":"1397/05/17 16:50","price":5961},{"date":"1397/05/17 17:10","price":5871},{"date":"1397/05/17 17:30","price":6117},{"date":"1397/05/17 17:50","price":6160},{"date":"1397/05/17 18:00","price":5652},{"date":"1397/05/17 18:20","price":5805},{"date":"1397/05/17 18:30","price":5687},{"date":"1397/05/17 18:50","price":5657},{"date":"1397/05/17 19:00","price":5907},{"date":"1397/05/17 19:20","price":5895},{"date":"1397/05/17 19:30","price":5817},{"date":"1397/05/17 19:50","price":5826},{"date":"1397/05/17 20:00","price":5880},{"date":"1397/05/17 20:10","price":5954},{"date":"1397/05/17 20:30","price":6011},{"date":"1397/05/17 20:50","price":5967},{"date":"1397/05/17 21:00","price":6012},{"date":"1397/05/17 21:20","price":5981},{"date":"1397/05/17 21:30","price":5980}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398