کمترین: 
140
بیشترین: 
162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157
زمان: 
5/17 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 17 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":140},{"date":"1397/05/17 11:50","price":141},{"date":"1397/05/17 12:20","price":148},{"date":"1397/05/17 12:30","price":145},{"date":"1397/05/17 12:50","price":141},{"date":"1397/05/17 13:00","price":149},{"date":"1397/05/17 13:20","price":151},{"date":"1397/05/17 13:30","price":150},{"date":"1397/05/17 13:50","price":146},{"date":"1397/05/17 14:00","price":156},{"date":"1397/05/17 14:20","price":154},{"date":"1397/05/17 14:50","price":149},{"date":"1397/05/17 15:00","price":151},{"date":"1397/05/17 15:10","price":156},{"date":"1397/05/17 15:20","price":150},{"date":"1397/05/17 15:30","price":158},{"date":"1397/05/17 15:50","price":151},{"date":"1397/05/17 16:10","price":159},{"date":"1397/05/17 16:20","price":154},{"date":"1397/05/17 16:30","price":153},{"date":"1397/05/17 17:10","price":157},{"date":"1397/05/17 17:50","price":162},{"date":"1397/05/17 18:00","price":148},{"date":"1397/05/17 18:20","price":153},{"date":"1397/05/17 18:30","price":149},{"date":"1397/05/17 19:00","price":156},{"date":"1397/05/17 19:20","price":155},{"date":"1397/05/17 19:30","price":153},{"date":"1397/05/17 20:00","price":154},{"date":"1397/05/17 20:10","price":156},{"date":"1397/05/17 20:30","price":158},{"date":"1397/05/17 20:50","price":157},{"date":"1397/05/17 21:00","price":158},{"date":"1397/05/17 21:20","price":157}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398