کمترین: 
269
بیشترین: 
319
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307
زمان: 
5/17 21:20
قیمت بات تایلند امروز 17 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 مرداد 1397 , 307 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":269},{"date":"1397/05/17 12:00","price":281},{"date":"1397/05/17 12:20","price":269},{"date":"1397/05/17 12:30","price":280},{"date":"1397/05/17 12:50","price":288},{"date":"1397/05/17 13:00","price":287},{"date":"1397/05/17 13:20","price":288},{"date":"1397/05/17 13:30","price":297},{"date":"1397/05/17 13:50","price":294},{"date":"1397/05/17 14:00","price":295},{"date":"1397/05/17 14:20","price":294},{"date":"1397/05/17 14:30","price":296},{"date":"1397/05/17 14:50","price":303},{"date":"1397/05/17 15:00","price":280},{"date":"1397/05/17 15:10","price":304},{"date":"1397/05/17 15:20","price":281},{"date":"1397/05/17 15:30","price":300},{"date":"1397/05/17 15:50","price":278},{"date":"1397/05/17 16:10","price":280},{"date":"1397/05/17 16:20","price":285},{"date":"1397/05/17 16:30","price":302},{"date":"1397/05/17 16:50","price":303},{"date":"1397/05/17 17:00","price":313},{"date":"1397/05/17 17:10","price":284},{"date":"1397/05/17 17:30","price":319},{"date":"1397/05/17 17:50","price":317},{"date":"1397/05/17 18:00","price":290},{"date":"1397/05/17 18:20","price":298},{"date":"1397/05/17 18:30","price":292},{"date":"1397/05/17 18:50","price":291},{"date":"1397/05/17 19:00","price":304},{"date":"1397/05/17 19:20","price":303},{"date":"1397/05/17 19:30","price":299},{"date":"1397/05/17 20:00","price":302},{"date":"1397/05/17 20:10","price":306},{"date":"1397/05/17 20:30","price":309},{"date":"1397/05/17 20:50","price":307},{"date":"1397/05/17 21:00","price":309},{"date":"1397/05/17 21:20","price":307}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398