کمترین: 
2196
بیشترین: 
2583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2513
زمان: 
5/17 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":2197},{"date":"1397/05/17 10:50","price":2198},{"date":"1397/05/17 12:00","price":2196},{"date":"1397/05/17 12:50","price":2197},{"date":"1397/05/17 13:20","price":2199},{"date":"1397/05/17 14:50","price":2299},{"date":"1397/05/17 15:00","price":2300},{"date":"1397/05/17 15:10","price":2268},{"date":"1397/05/17 15:30","price":2296},{"date":"1397/05/17 15:50","price":2288},{"date":"1397/05/17 16:10","price":2361},{"date":"1397/05/17 16:20","price":2354},{"date":"1397/05/17 16:30","price":2326},{"date":"1397/05/17 16:50","price":2345},{"date":"1397/05/17 17:00","price":2354},{"date":"1397/05/17 17:10","price":2345},{"date":"1397/05/17 17:30","price":2378},{"date":"1397/05/17 17:50","price":2583},{"date":"1397/05/17 18:00","price":2381},{"date":"1397/05/17 18:20","price":2440},{"date":"1397/05/17 18:30","price":2387},{"date":"1397/05/17 18:50","price":2376},{"date":"1397/05/17 19:00","price":2492},{"date":"1397/05/17 19:20","price":2477},{"date":"1397/05/17 19:30","price":2467},{"date":"1397/05/17 19:50","price":2448},{"date":"1397/05/17 20:00","price":2444},{"date":"1397/05/17 20:10","price":2501},{"date":"1397/05/17 20:30","price":2524},{"date":"1397/05/17 20:50","price":2506},{"date":"1397/05/17 21:00","price":2526},{"date":"1397/05/17 21:20","price":2515},{"date":"1397/05/17 21:30","price":2513}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398