کمترین: 
6542
بیشترین: 
7702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7493
زمان: 
5/17 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 مرداد 1397 , 7493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":6568},{"date":"1397/05/17 11:00","price":6564},{"date":"1397/05/17 11:20","price":6567},{"date":"1397/05/17 11:30","price":6565},{"date":"1397/05/17 11:50","price":6564},{"date":"1397/05/17 12:00","price":6558},{"date":"1397/05/17 12:20","price":6559},{"date":"1397/05/17 12:30","price":6564},{"date":"1397/05/17 12:50","price":6565},{"date":"1397/05/17 13:00","price":6566},{"date":"1397/05/17 13:30","price":6569},{"date":"1397/05/17 13:50","price":6568},{"date":"1397/05/17 14:00","price":6566},{"date":"1397/05/17 14:20","price":6542},{"date":"1397/05/17 14:30","price":6904},{"date":"1397/05/17 14:50","price":6865},{"date":"1397/05/17 15:00","price":6774},{"date":"1397/05/17 15:10","price":6769},{"date":"1397/05/17 15:20","price":6853},{"date":"1397/05/17 15:30","price":6830},{"date":"1397/05/17 15:50","price":7051},{"date":"1397/05/17 16:10","price":7039},{"date":"1397/05/17 16:20","price":6945},{"date":"1397/05/17 16:30","price":7003},{"date":"1397/05/17 16:50","price":7033},{"date":"1397/05/17 17:00","price":7078},{"date":"1397/05/17 17:10","price":7103},{"date":"1397/05/17 17:30","price":7146},{"date":"1397/05/17 17:50","price":7702},{"date":"1397/05/17 18:00","price":7101},{"date":"1397/05/17 18:20","price":7276},{"date":"1397/05/17 18:30","price":7120},{"date":"1397/05/17 18:50","price":7087},{"date":"1397/05/17 19:00","price":7422},{"date":"1397/05/17 19:20","price":7389},{"date":"1397/05/17 19:30","price":7356},{"date":"1397/05/17 19:50","price":7299},{"date":"1397/05/17 20:00","price":7289},{"date":"1397/05/17 20:10","price":7460},{"date":"1397/05/17 20:30","price":7527},{"date":"1397/05/17 20:50","price":7476},{"date":"1397/05/17 21:00","price":7531},{"date":"1397/05/17 21:20","price":7500},{"date":"1397/05/17 21:30","price":7493}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398