کمترین: 
1089
بیشترین: 
1277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1242
زمان: 
5/17 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 17 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":1093},{"date":"1397/05/17 10:50","price":1094},{"date":"1397/05/17 11:00","price":1093},{"date":"1397/05/17 12:00","price":1092},{"date":"1397/05/17 12:30","price":1093},{"date":"1397/05/17 13:30","price":1094},{"date":"1397/05/17 14:30","price":1089},{"date":"1397/05/17 14:50","price":1142},{"date":"1397/05/17 15:00","price":1143},{"date":"1397/05/17 15:10","price":1127},{"date":"1397/05/17 15:30","price":1141},{"date":"1397/05/17 15:50","price":1138},{"date":"1397/05/17 16:10","price":1174},{"date":"1397/05/17 16:20","price":1170},{"date":"1397/05/17 16:30","price":1155},{"date":"1397/05/17 16:50","price":1165},{"date":"1397/05/17 17:00","price":1170},{"date":"1397/05/17 17:10","price":1165},{"date":"1397/05/17 17:30","price":1179},{"date":"1397/05/17 17:50","price":1277},{"date":"1397/05/17 18:00","price":1177},{"date":"1397/05/17 18:20","price":1206},{"date":"1397/05/17 18:30","price":1180},{"date":"1397/05/17 18:50","price":1175},{"date":"1397/05/17 19:00","price":1232},{"date":"1397/05/17 19:20","price":1225},{"date":"1397/05/17 19:30","price":1220},{"date":"1397/05/17 19:50","price":1210},{"date":"1397/05/17 20:00","price":1208},{"date":"1397/05/17 20:10","price":1237},{"date":"1397/05/17 20:30","price":1248},{"date":"1397/05/17 20:50","price":1239},{"date":"1397/05/17 21:00","price":1249},{"date":"1397/05/17 21:20","price":1243},{"date":"1397/05/17 21:30","price":1242}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398