کمترین: 
1391
بیشترین: 
1633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1589
زمان: 
5/17 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 17 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1589 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":1396},{"date":"1397/05/17 12:00","price":1395},{"date":"1397/05/17 12:50","price":1396},{"date":"1397/05/17 13:00","price":1395},{"date":"1397/05/17 14:50","price":1391},{"date":"1397/05/17 15:00","price":1444},{"date":"1397/05/17 15:10","price":1459},{"date":"1397/05/17 15:30","price":1440},{"date":"1397/05/17 16:10","price":1453},{"date":"1397/05/17 16:20","price":1480},{"date":"1397/05/17 16:30","price":1498},{"date":"1397/05/17 16:50","price":1494},{"date":"1397/05/17 17:00","price":1488},{"date":"1397/05/17 17:10","price":1475},{"date":"1397/05/17 17:20","price":1488},{"date":"1397/05/17 17:30","price":1493},{"date":"1397/05/17 17:50","price":1633},{"date":"1397/05/17 18:00","price":1518},{"date":"1397/05/17 18:20","price":1543},{"date":"1397/05/17 18:30","price":1510},{"date":"1397/05/17 18:50","price":1503},{"date":"1397/05/17 19:00","price":1576},{"date":"1397/05/17 19:20","price":1566},{"date":"1397/05/17 19:30","price":1560},{"date":"1397/05/17 19:50","price":1548},{"date":"1397/05/17 20:00","price":1546},{"date":"1397/05/17 20:10","price":1582},{"date":"1397/05/17 20:30","price":1605},{"date":"1397/05/17 20:50","price":1585},{"date":"1397/05/17 21:00","price":1597},{"date":"1397/05/17 21:20","price":1590},{"date":"1397/05/17 21:30","price":1589}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398