کمترین: 
23448
بیشترین: 
27620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26871
زمان: 
5/17 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 17 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 26871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":23516},{"date":"1397/05/17 11:20","price":23514},{"date":"1397/05/17 11:30","price":23511},{"date":"1397/05/17 11:50","price":23514},{"date":"1397/05/17 12:00","price":23503},{"date":"1397/05/17 12:20","price":23493},{"date":"1397/05/17 12:50","price":23511},{"date":"1397/05/17 13:00","price":23506},{"date":"1397/05/17 13:20","price":23519},{"date":"1397/05/17 13:30","price":23514},{"date":"1397/05/17 13:50","price":23522},{"date":"1397/05/17 14:20","price":23527},{"date":"1397/05/17 14:30","price":23530},{"date":"1397/05/17 14:50","price":23448},{"date":"1397/05/17 15:00","price":24357},{"date":"1397/05/17 15:10","price":24596},{"date":"1397/05/17 15:30","price":24260},{"date":"1397/05/17 15:50","price":24255},{"date":"1397/05/17 16:10","price":24475},{"date":"1397/05/17 16:20","price":25250},{"date":"1397/05/17 16:50","price":25177},{"date":"1397/05/17 17:10","price":24869},{"date":"1397/05/17 17:20","price":25077},{"date":"1397/05/17 17:30","price":25203},{"date":"1397/05/17 17:50","price":27620},{"date":"1397/05/17 18:00","price":25676},{"date":"1397/05/17 18:20","price":26088},{"date":"1397/05/17 18:30","price":25526},{"date":"1397/05/17 18:50","price":25413},{"date":"1397/05/17 19:00","price":26648},{"date":"1397/05/17 19:20","price":26488},{"date":"1397/05/17 19:30","price":26388},{"date":"1397/05/17 19:50","price":26175},{"date":"1397/05/17 20:00","price":26138},{"date":"1397/05/17 20:10","price":26750},{"date":"1397/05/17 20:30","price":27139},{"date":"1397/05/17 20:50","price":26805},{"date":"1397/05/17 21:00","price":27008},{"date":"1397/05/17 21:20","price":26895},{"date":"1397/05/17 21:30","price":26871}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398