کمترین: 
23149
بیشترین: 
27218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26480
زمان: 
5/17 21:30
قیمت ریال عمان امروز 17 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 26480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":23174},{"date":"1397/05/17 11:00","price":23172},{"date":"1397/05/17 11:20","price":23169},{"date":"1397/05/17 11:30","price":23172},{"date":"1397/05/17 12:00","price":23149},{"date":"1397/05/17 12:30","price":23167},{"date":"1397/05/17 12:50","price":23161},{"date":"1397/05/17 13:00","price":23169},{"date":"1397/05/17 13:20","price":23180},{"date":"1397/05/17 13:50","price":23190},{"date":"1397/05/17 14:20","price":23185},{"date":"1397/05/17 14:30","price":23182},{"date":"1397/05/17 14:50","price":24233},{"date":"1397/05/17 15:00","price":24244},{"date":"1397/05/17 15:10","price":23907},{"date":"1397/05/17 15:30","price":24197},{"date":"1397/05/17 15:50","price":24117},{"date":"1397/05/17 16:10","price":24847},{"date":"1397/05/17 16:20","price":24808},{"date":"1397/05/17 16:30","price":24508},{"date":"1397/05/17 16:50","price":24712},{"date":"1397/05/17 17:00","price":24808},{"date":"1397/05/17 17:10","price":24712},{"date":"1397/05/17 17:30","price":25059},{"date":"1397/05/17 17:50","price":27218},{"date":"1397/05/17 18:00","price":25093},{"date":"1397/05/17 18:20","price":25711},{"date":"1397/05/17 18:30","price":25160},{"date":"1397/05/17 18:50","price":25041},{"date":"1397/05/17 19:00","price":26265},{"date":"1397/05/17 19:20","price":26108},{"date":"1397/05/17 19:30","price":25999},{"date":"1397/05/17 19:50","price":25794},{"date":"1397/05/17 20:00","price":25758},{"date":"1397/05/17 20:10","price":26361},{"date":"1397/05/17 20:30","price":26602},{"date":"1397/05/17 20:50","price":26416},{"date":"1397/05/17 21:00","price":26615},{"date":"1397/05/17 21:20","price":26504},{"date":"1397/05/17 21:30","price":26480}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398