کمترین: 
2382
بیشترین: 
2810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2729
زمان: 
5/17 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 17 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":2386},{"date":"1397/05/17 10:50","price":2389},{"date":"1397/05/17 11:00","price":2386},{"date":"1397/05/17 11:20","price":2387},{"date":"1397/05/17 11:30","price":2390},{"date":"1397/05/17 11:50","price":2391},{"date":"1397/05/17 12:00","price":2390},{"date":"1397/05/17 12:20","price":2515},{"date":"1397/05/17 12:30","price":2475},{"date":"1397/05/17 12:50","price":2494},{"date":"1397/05/17 13:00","price":2533},{"date":"1397/05/17 13:20","price":2560},{"date":"1397/05/17 13:30","price":2382},{"date":"1397/05/17 13:50","price":2498},{"date":"1397/05/17 14:00","price":2643},{"date":"1397/05/17 14:20","price":2623},{"date":"1397/05/17 14:30","price":2613},{"date":"1397/05/17 14:50","price":2620},{"date":"1397/05/17 15:00","price":2561},{"date":"1397/05/17 15:10","price":2646},{"date":"1397/05/17 15:20","price":2552},{"date":"1397/05/17 15:30","price":2560},{"date":"1397/05/17 15:50","price":2582},{"date":"1397/05/17 16:10","price":2694},{"date":"1397/05/17 16:20","price":2690},{"date":"1397/05/17 16:30","price":2599},{"date":"1397/05/17 16:50","price":2591},{"date":"1397/05/17 17:10","price":2664},{"date":"1397/05/17 17:30","price":2667},{"date":"1397/05/17 17:50","price":2810},{"date":"1397/05/17 18:00","price":2578},{"date":"1397/05/17 18:20","price":2649},{"date":"1397/05/17 18:30","price":2594},{"date":"1397/05/17 18:50","price":2580},{"date":"1397/05/17 19:00","price":2703},{"date":"1397/05/17 19:20","price":2690},{"date":"1397/05/17 19:30","price":2657},{"date":"1397/05/17 19:50","price":2658},{"date":"1397/05/17 20:00","price":2683},{"date":"1397/05/17 20:10","price":2716},{"date":"1397/05/17 20:30","price":2742},{"date":"1397/05/17 20:50","price":2722},{"date":"1397/05/17 21:00","price":2743},{"date":"1397/05/17 21:20","price":2729}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398