کمترین: 
1005
بیشترین: 
1174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1140
زمان: 
5/17 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 17 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1140 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":1005},{"date":"1397/05/17 10:50","price":1006},{"date":"1397/05/17 11:00","price":1005},{"date":"1397/05/17 11:20","price":1006},{"date":"1397/05/17 11:30","price":1005},{"date":"1397/05/17 11:50","price":1006},{"date":"1397/05/17 12:20","price":1058},{"date":"1397/05/17 12:30","price":1041},{"date":"1397/05/17 12:50","price":1050},{"date":"1397/05/17 13:00","price":1067},{"date":"1397/05/17 13:20","price":1078},{"date":"1397/05/17 13:30","price":1073},{"date":"1397/05/17 13:50","price":1104},{"date":"1397/05/17 14:20","price":1050},{"date":"1397/05/17 14:30","price":1037},{"date":"1397/05/17 14:50","price":1097},{"date":"1397/05/17 15:00","price":1066},{"date":"1397/05/17 15:10","price":1113},{"date":"1397/05/17 15:20","price":1076},{"date":"1397/05/17 15:30","price":1134},{"date":"1397/05/17 15:50","price":1077},{"date":"1397/05/17 16:10","price":1083},{"date":"1397/05/17 16:20","price":1132},{"date":"1397/05/17 16:50","price":1129},{"date":"1397/05/17 17:10","price":1098},{"date":"1397/05/17 17:30","price":1128},{"date":"1397/05/17 17:50","price":1174},{"date":"1397/05/17 18:00","price":1077},{"date":"1397/05/17 18:20","price":1107},{"date":"1397/05/17 18:30","price":1084},{"date":"1397/05/17 18:50","price":1078},{"date":"1397/05/17 19:00","price":1129},{"date":"1397/05/17 19:20","price":1124},{"date":"1397/05/17 19:30","price":1110},{"date":"1397/05/17 20:00","price":1121},{"date":"1397/05/17 20:10","price":1135},{"date":"1397/05/17 20:30","price":1146},{"date":"1397/05/17 20:50","price":1137},{"date":"1397/05/17 21:00","price":1146},{"date":"1397/05/17 21:20","price":1140}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399