کمترین: 
8970
بیشترین: 
10549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10263
زمان: 
5/17 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 10263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":9008},{"date":"1397/05/17 10:50","price":9007},{"date":"1397/05/17 11:00","price":9006},{"date":"1397/05/17 11:20","price":9005},{"date":"1397/05/17 12:00","price":9000},{"date":"1397/05/17 12:50","price":9002},{"date":"1397/05/17 13:00","price":9000},{"date":"1397/05/17 13:20","price":9004},{"date":"1397/05/17 13:30","price":9003},{"date":"1397/05/17 13:50","price":9002},{"date":"1397/05/17 14:00","price":9003},{"date":"1397/05/17 14:20","price":9004},{"date":"1397/05/17 14:30","price":9006},{"date":"1397/05/17 14:50","price":8970},{"date":"1397/05/17 15:00","price":9320},{"date":"1397/05/17 15:10","price":9415},{"date":"1397/05/17 15:30","price":9289},{"date":"1397/05/17 15:50","price":9288},{"date":"1397/05/17 16:10","price":9370},{"date":"1397/05/17 16:20","price":9554},{"date":"1397/05/17 16:30","price":9667},{"date":"1397/05/17 16:50","price":9641},{"date":"1397/05/17 17:10","price":9523},{"date":"1397/05/17 17:20","price":9602},{"date":"1397/05/17 17:30","price":9646},{"date":"1397/05/17 17:50","price":10549},{"date":"1397/05/17 18:00","price":9807},{"date":"1397/05/17 18:20","price":9964},{"date":"1397/05/17 18:30","price":9750},{"date":"1397/05/17 18:50","price":9706},{"date":"1397/05/17 19:00","price":10178},{"date":"1397/05/17 19:20","price":10117},{"date":"1397/05/17 19:30","price":10079},{"date":"1397/05/17 19:50","price":9997},{"date":"1397/05/17 20:00","price":9983},{"date":"1397/05/17 20:10","price":10217},{"date":"1397/05/17 20:30","price":10366},{"date":"1397/05/17 20:50","price":10238},{"date":"1397/05/17 21:00","price":10315},{"date":"1397/05/17 21:20","price":10272},{"date":"1397/05/17 21:30","price":10263}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399