کمترین: 
6043
بیشترین: 
7079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6887
زمان: 
5/17 21:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 مرداد 1397 , 6887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":6047},{"date":"1397/05/17 10:50","price":6046},{"date":"1397/05/17 11:00","price":6043},{"date":"1397/05/17 11:20","price":6045},{"date":"1397/05/17 11:30","price":6047},{"date":"1397/05/17 12:00","price":6045},{"date":"1397/05/17 12:20","price":6043},{"date":"1397/05/17 12:30","price":6048},{"date":"1397/05/17 12:50","price":6043},{"date":"1397/05/17 13:00","price":6047},{"date":"1397/05/17 13:20","price":6049},{"date":"1397/05/17 13:30","price":6048},{"date":"1397/05/17 13:50","price":6047},{"date":"1397/05/17 14:00","price":6049},{"date":"1397/05/17 14:20","price":6045},{"date":"1397/05/17 14:30","price":6044},{"date":"1397/05/17 14:50","price":6318},{"date":"1397/05/17 15:00","price":6323},{"date":"1397/05/17 15:10","price":6234},{"date":"1397/05/17 15:30","price":6309},{"date":"1397/05/17 15:50","price":6290},{"date":"1397/05/17 16:10","price":6484},{"date":"1397/05/17 16:20","price":6471},{"date":"1397/05/17 16:30","price":6393},{"date":"1397/05/17 16:50","price":6449},{"date":"1397/05/17 17:00","price":6472},{"date":"1397/05/17 17:10","price":6449},{"date":"1397/05/17 17:30","price":6531},{"date":"1397/05/17 17:50","price":7079},{"date":"1397/05/17 18:00","price":6526},{"date":"1397/05/17 18:20","price":6687},{"date":"1397/05/17 18:30","price":6543},{"date":"1397/05/17 18:50","price":6512},{"date":"1397/05/17 19:00","price":6831},{"date":"1397/05/17 19:20","price":6790},{"date":"1397/05/17 19:30","price":6761},{"date":"1397/05/17 19:50","price":6708},{"date":"1397/05/17 20:00","price":6699},{"date":"1397/05/17 20:10","price":6856},{"date":"1397/05/17 20:30","price":6918},{"date":"1397/05/17 20:50","price":6870},{"date":"1397/05/17 21:00","price":6922},{"date":"1397/05/17 21:20","price":6893},{"date":"1397/05/17 21:30","price":6887}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398