کمترین: 
6830
بیشترین: 
8033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7814
زمان: 
5/17 21:30
قیمت دلار کانادا امروز 17 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 مرداد 1397 , 7814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":6860},{"date":"1397/05/17 10:50","price":6859},{"date":"1397/05/17 11:20","price":6857},{"date":"1397/05/17 11:30","price":6858},{"date":"1397/05/17 11:50","price":6856},{"date":"1397/05/17 12:00","price":6854},{"date":"1397/05/17 12:20","price":6852},{"date":"1397/05/17 12:50","price":6855},{"date":"1397/05/17 13:20","price":6857},{"date":"1397/05/17 13:50","price":6853},{"date":"1397/05/17 14:00","price":6854},{"date":"1397/05/17 14:20","price":6856},{"date":"1397/05/17 14:30","price":6854},{"date":"1397/05/17 14:50","price":6830},{"date":"1397/05/17 15:00","price":7094},{"date":"1397/05/17 15:10","price":7164},{"date":"1397/05/17 15:30","price":7069},{"date":"1397/05/17 15:50","price":7066},{"date":"1397/05/17 16:10","price":7132},{"date":"1397/05/17 16:20","price":7355},{"date":"1397/05/17 16:50","price":7336},{"date":"1397/05/17 17:10","price":7246},{"date":"1397/05/17 17:20","price":7303},{"date":"1397/05/17 17:30","price":7342},{"date":"1397/05/17 17:50","price":8033},{"date":"1397/05/17 18:00","price":7468},{"date":"1397/05/17 18:20","price":7588},{"date":"1397/05/17 18:30","price":7424},{"date":"1397/05/17 18:50","price":7391},{"date":"1397/05/17 19:00","price":7751},{"date":"1397/05/17 19:20","price":7704},{"date":"1397/05/17 19:30","price":7675},{"date":"1397/05/17 19:50","price":7613},{"date":"1397/05/17 20:00","price":7602},{"date":"1397/05/17 20:10","price":7780},{"date":"1397/05/17 20:30","price":7893},{"date":"1397/05/17 20:50","price":7796},{"date":"1397/05/17 21:00","price":7855},{"date":"1397/05/17 21:20","price":7822},{"date":"1397/05/17 21:30","price":7814}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398