کمترین: 
803
بیشترین: 
947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
921
زمان: 
5/17 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 17 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":803},{"date":"1397/05/17 12:30","price":804},{"date":"1397/05/17 13:30","price":805},{"date":"1397/05/17 13:50","price":804},{"date":"1397/05/17 14:00","price":805},{"date":"1397/05/17 14:50","price":818},{"date":"1397/05/17 15:00","price":847},{"date":"1397/05/17 15:10","price":842},{"date":"1397/05/17 15:30","price":830},{"date":"1397/05/17 15:50","price":831},{"date":"1397/05/17 16:10","price":856},{"date":"1397/05/17 16:20","price":867},{"date":"1397/05/17 16:30","price":865},{"date":"1397/05/17 16:50","price":853},{"date":"1397/05/17 17:00","price":861},{"date":"1397/05/17 17:10","price":853},{"date":"1397/05/17 17:20","price":861},{"date":"1397/05/17 17:30","price":864},{"date":"1397/05/17 17:50","price":947},{"date":"1397/05/17 18:00","price":880},{"date":"1397/05/17 18:20","price":894},{"date":"1397/05/17 18:30","price":875},{"date":"1397/05/17 18:50","price":871},{"date":"1397/05/17 19:00","price":913},{"date":"1397/05/17 19:20","price":908},{"date":"1397/05/17 19:30","price":905},{"date":"1397/05/17 19:50","price":897},{"date":"1397/05/17 20:00","price":896},{"date":"1397/05/17 20:10","price":917},{"date":"1397/05/17 20:30","price":930},{"date":"1397/05/17 20:50","price":919},{"date":"1397/05/17 21:00","price":926},{"date":"1397/05/17 21:20","price":922},{"date":"1397/05/17 21:30","price":921}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398