کمترین: 
1307
بیشترین: 
1538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1496
زمان: 
5/17 21:30
قیمت یوان چین امروز 17 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":1312},{"date":"1397/05/17 10:50","price":1313},{"date":"1397/05/17 11:00","price":1312},{"date":"1397/05/17 12:00","price":1311},{"date":"1397/05/17 13:00","price":1310},{"date":"1397/05/17 13:20","price":1311},{"date":"1397/05/17 13:50","price":1310},{"date":"1397/05/17 14:20","price":1311},{"date":"1397/05/17 14:50","price":1307},{"date":"1397/05/17 15:00","price":1358},{"date":"1397/05/17 15:10","price":1372},{"date":"1397/05/17 15:30","price":1354},{"date":"1397/05/17 15:50","price":1355},{"date":"1397/05/17 16:10","price":1367},{"date":"1397/05/17 16:20","price":1393},{"date":"1397/05/17 16:30","price":1409},{"date":"1397/05/17 16:50","price":1405},{"date":"1397/05/17 17:00","price":1399},{"date":"1397/05/17 17:10","price":1388},{"date":"1397/05/17 17:20","price":1399},{"date":"1397/05/17 17:30","price":1406},{"date":"1397/05/17 17:50","price":1538},{"date":"1397/05/17 18:00","price":1429},{"date":"1397/05/17 18:20","price":1452},{"date":"1397/05/17 18:30","price":1421},{"date":"1397/05/17 18:50","price":1415},{"date":"1397/05/17 19:00","price":1484},{"date":"1397/05/17 19:20","price":1475},{"date":"1397/05/17 19:30","price":1469},{"date":"1397/05/17 19:50","price":1457},{"date":"1397/05/17 20:00","price":1455},{"date":"1397/05/17 20:10","price":1489},{"date":"1397/05/17 20:30","price":1511},{"date":"1397/05/17 20:50","price":1492},{"date":"1397/05/17 21:00","price":1504},{"date":"1397/05/17 21:20","price":1497},{"date":"1397/05/17 21:30","price":1496}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398