کمترین: 
1698
بیشترین: 
1990
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1932
زمان: 
5/17 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 17 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":1704},{"date":"1397/05/17 11:00","price":1707},{"date":"1397/05/17 11:20","price":1708},{"date":"1397/05/17 11:50","price":1711},{"date":"1397/05/17 12:00","price":1710},{"date":"1397/05/17 12:20","price":1708},{"date":"1397/05/17 12:30","price":1771},{"date":"1397/05/17 12:50","price":1783},{"date":"1397/05/17 13:00","price":1804},{"date":"1397/05/17 13:20","price":1824},{"date":"1397/05/17 13:30","price":1815},{"date":"1397/05/17 13:50","price":1866},{"date":"1397/05/17 14:00","price":1877},{"date":"1397/05/17 14:20","price":1847},{"date":"1397/05/17 14:30","price":1698},{"date":"1397/05/17 14:50","price":1876},{"date":"1397/05/17 15:00","price":1792},{"date":"1397/05/17 15:10","price":1781},{"date":"1397/05/17 15:30","price":1770},{"date":"1397/05/17 15:50","price":1757},{"date":"1397/05/17 16:10","price":1944},{"date":"1397/05/17 16:20","price":1914},{"date":"1397/05/17 16:30","price":1915},{"date":"1397/05/17 16:50","price":1802},{"date":"1397/05/17 17:10","price":1798},{"date":"1397/05/17 17:30","price":1887},{"date":"1397/05/17 17:50","price":1990},{"date":"1397/05/17 18:00","price":1825},{"date":"1397/05/17 18:20","price":1875},{"date":"1397/05/17 18:30","price":1837},{"date":"1397/05/17 18:50","price":1827},{"date":"1397/05/17 19:00","price":1914},{"date":"1397/05/17 19:20","price":1904},{"date":"1397/05/17 19:30","price":1881},{"date":"1397/05/17 19:50","price":1882},{"date":"1397/05/17 20:00","price":1899},{"date":"1397/05/17 20:10","price":1923},{"date":"1397/05/17 20:30","price":1942},{"date":"1397/05/17 20:50","price":1927},{"date":"1397/05/17 21:00","price":1942},{"date":"1397/05/17 21:20","price":1932}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398