کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355.31
زمان: 
5/17 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 355.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 01:30","price":393.65},{"date":"1397/05/17 02:00","price":382.47},{"date":"1397/05/17 04:30","price":382.2},{"date":"1397/05/17 05:00","price":377.11},{"date":"1397/05/17 07:30","price":380},{"date":"1397/05/17 10:30","price":374.69},{"date":"1397/05/17 11:00","price":375},{"date":"1397/05/17 13:30","price":371.33},{"date":"1397/05/17 14:00","price":370},{"date":"1397/05/17 17:00","price":369.63},{"date":"1397/05/17 19:30","price":365.07},{"date":"1397/05/17 20:00","price":368.44},{"date":"1397/05/17 22:31","price":},{"date":"1397/05/17 23:00","price":355.31}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398