کمترین: 
2.0145
بیشترین: 
2.1015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0145
زمان: 
5/17 22:08
قیمت بنزین امروز 17 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2.0145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:08","price":2.1015},{"date":"1397/05/17 01:08","price":2.098},{"date":"1397/05/17 02:08","price":2.092},{"date":"1397/05/17 03:08","price":2.0948},{"date":"1397/05/17 04:08","price":2.0945},{"date":"1397/05/17 05:08","price":2.096},{"date":"1397/05/17 06:08","price":2.0945},{"date":"1397/05/17 07:08","price":2.0935},{"date":"1397/05/17 08:08","price":2.0955},{"date":"1397/05/17 09:08","price":2.0965},{"date":"1397/05/17 10:08","price":2.0955},{"date":"1397/05/17 11:08","price":2.0925},{"date":"1397/05/17 13:08","price":2.0949},{"date":"1397/05/17 14:08","price":2.0935},{"date":"1397/05/17 15:08","price":2.0954},{"date":"1397/05/17 16:08","price":2.085},{"date":"1397/05/17 17:08","price":2.0865},{"date":"1397/05/17 18:08","price":2.073},{"date":"1397/05/17 19:08","price":2.0583},{"date":"1397/05/17 20:08","price":2.033},{"date":"1397/05/17 21:08","price":2.0196},{"date":"1397/05/17 22:08","price":2.0145}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398