کمترین: 
645.38
بیشترین: 
665.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
645.38
زمان: 
5/17 22:08
قیمت گازوئیل امروز 17 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 645.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:08","price":660.38},{"date":"1397/05/17 01:08","price":659.75},{"date":"1397/05/17 02:08","price":659.38},{"date":"1397/05/17 05:08","price":660.25},{"date":"1397/05/17 06:08","price":660},{"date":"1397/05/17 07:08","price":659.75},{"date":"1397/05/17 08:08","price":660.5},{"date":"1397/05/17 09:08","price":660.63},{"date":"1397/05/17 10:08","price":660.25},{"date":"1397/05/17 11:08","price":660.5},{"date":"1397/05/17 13:08","price":664.13},{"date":"1397/05/17 15:08","price":665.13},{"date":"1397/05/17 16:08","price":662.63},{"date":"1397/05/17 17:08","price":663.13},{"date":"1397/05/17 18:08","price":660.38},{"date":"1397/05/17 19:08","price":656.88},{"date":"1397/05/17 20:08","price":650.88},{"date":"1397/05/17 21:08","price":645.63},{"date":"1397/05/17 22:08","price":645.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398