کمترین: 
2.1079
بیشترین: 
2.1713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1079
زمان: 
5/17 22:08
قیمت نفت کوره امروز 17 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2.1079 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:08","price":2.1666},{"date":"1397/05/17 01:08","price":2.1628},{"date":"1397/05/17 02:08","price":2.1629},{"date":"1397/05/17 03:08","price":2.1645},{"date":"1397/05/17 04:08","price":2.1646},{"date":"1397/05/17 05:08","price":2.1648},{"date":"1397/05/17 06:08","price":2.1639},{"date":"1397/05/17 07:08","price":2.1633},{"date":"1397/05/17 08:08","price":2.1655},{"date":"1397/05/17 09:08","price":2.1662},{"date":"1397/05/17 10:08","price":2.1654},{"date":"1397/05/17 11:08","price":2.1642},{"date":"1397/05/17 12:08","price":2.1656},{"date":"1397/05/17 13:08","price":2.17},{"date":"1397/05/17 14:08","price":2.1701},{"date":"1397/05/17 15:08","price":2.1713},{"date":"1397/05/17 16:08","price":2.1677},{"date":"1397/05/17 17:08","price":2.1642},{"date":"1397/05/17 18:08","price":2.1589},{"date":"1397/05/17 19:08","price":2.1463},{"date":"1397/05/17 20:08","price":2.1242},{"date":"1397/05/17 21:08","price":2.1096},{"date":"1397/05/17 22:08","price":2.1079}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398