کمترین: 
71.95
بیشترین: 
74.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.95
زمان: 
5/17 22:08
قیمت نفت برنت امروز 17 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 71.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:08","price":74.55},{"date":"1397/05/17 01:08","price":74.5},{"date":"1397/05/17 03:08","price":74.47},{"date":"1397/05/17 05:08","price":74.62},{"date":"1397/05/17 06:08","price":74.58},{"date":"1397/05/17 07:08","price":74.59},{"date":"1397/05/17 08:08","price":74.66},{"date":"1397/05/17 09:08","price":74.67},{"date":"1397/05/17 10:08","price":74.61},{"date":"1397/05/17 11:08","price":74.67},{"date":"1397/05/17 12:08","price":74.56},{"date":"1397/05/17 13:08","price":74.64},{"date":"1397/05/17 14:08","price":74.62},{"date":"1397/05/17 15:08","price":74.73},{"date":"1397/05/17 16:08","price":74.39},{"date":"1397/05/17 17:08","price":74.46},{"date":"1397/05/17 18:08","price":73.98},{"date":"1397/05/17 19:08","price":73.47},{"date":"1397/05/17 20:08","price":72.77},{"date":"1397/05/17 21:08","price":71.97},{"date":"1397/05/17 22:08","price":71.95}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398