کمترین: 
66.42
بیشترین: 
69.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.56
زمان: 
5/17 22:08
قیمت نفت سبک امروز 17 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 66.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:08","price":69.06},{"date":"1397/05/17 01:08","price":69.03},{"date":"1397/05/17 02:08","price":69.09},{"date":"1397/05/17 03:08","price":69.14},{"date":"1397/05/17 04:08","price":69.16},{"date":"1397/05/17 05:08","price":69.22},{"date":"1397/05/17 06:08","price":69.19},{"date":"1397/05/17 07:08","price":69.22},{"date":"1397/05/17 08:08","price":69.27},{"date":"1397/05/17 09:08","price":69.3},{"date":"1397/05/17 10:08","price":69.22},{"date":"1397/05/17 11:08","price":69.23},{"date":"1397/05/17 12:08","price":69.17},{"date":"1397/05/17 13:08","price":69.23},{"date":"1397/05/17 14:08","price":69.19},{"date":"1397/05/17 15:08","price":69.28},{"date":"1397/05/17 16:08","price":68.77},{"date":"1397/05/17 17:08","price":68.8},{"date":"1397/05/17 18:08","price":68.19},{"date":"1397/05/17 19:08","price":67.81},{"date":"1397/05/17 20:08","price":67.17},{"date":"1397/05/17 21:08","price":66.42},{"date":"1397/05/17 22:08","price":66.56}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398