کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1212.84
زمان: 
5/17 23:30
قیمت اونس طلا امروز 17 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1212.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:00","price":1210.01},{"date":"1397/05/17 00:30","price":1210.12},{"date":"1397/05/17 01:00","price":1210.80},{"date":"1397/05/17 01:30","price":1210.57},{"date":"1397/05/17 02:00","price":1211.03},{"date":"1397/05/17 04:30","price":1212.49},{"date":"1397/05/17 05:00","price":1211.89},{"date":"1397/05/17 05:30","price":1211.33},{"date":"1397/05/17 06:00","price":1211.44},{"date":"1397/05/17 06:30","price":1213.63},{"date":"1397/05/17 07:00","price":1212.89},{"date":"1397/05/17 07:30","price":1213.01},{"date":"1397/05/17 08:00","price":1213.60},{"date":"1397/05/17 08:30","price":1213.69},{"date":"1397/05/17 09:00","price":1213.57},{"date":"1397/05/17 09:30","price":1213.64},{"date":"1397/05/17 10:00","price":1214.68},{"date":"1397/05/17 10:30","price":1213.93},{"date":"1397/05/17 11:00","price":1213.07},{"date":"1397/05/17 11:30","price":1213.60},{"date":"1397/05/17 12:00","price":1215.26},{"date":"1397/05/17 12:30","price":1215.07},{"date":"1397/05/17 13:00","price":1213.96},{"date":"1397/05/17 13:30","price":1212.69},{"date":"1397/05/17 14:00","price":1212.73},{"date":"1397/05/17 14:30","price":1212.02},{"date":"1397/05/17 15:00","price":1212.12},{"date":"1397/05/17 15:30","price":1211.70},{"date":"1397/05/17 16:00","price":1210.93},{"date":"1397/05/17 16:30","price":1211.13},{"date":"1397/05/17 17:00","price":1211.12},{"date":"1397/05/17 17:30","price":1207.07},{"date":"1397/05/17 18:00","price":1212.14},{"date":"1397/05/17 18:30","price":1210.73},{"date":"1397/05/17 19:00","price":1209.43},{"date":"1397/05/17 19:30","price":1208.80},{"date":"1397/05/17 20:00","price":1210.49},{"date":"1397/05/17 20:30","price":1209.46},{"date":"1397/05/17 21:00","price":1210.17},{"date":"1397/05/17 21:30","price":1209.37},{"date":"1397/05/17 22:00","price":1213.54},{"date":"1397/05/17 22:31","price":},{"date":"1397/05/17 23:00","price":1213.51},{"date":"1397/05/17 23:30","price":1212.84}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398