کمترین: 
72.27
بیشترین: 
72.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.27
زمان: 
5/16 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 16 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 72.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 18:08","price":72.27}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398