کمترین: 
119
بیشترین: 
142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
130
زمان: 
5/16 21:00
قیمت روپیه هند امروز 16 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 16 مرداد 1397 , 130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:40","price":119},{"date":"1397/05/16 13:00","price":138},{"date":"1397/05/16 13:10","price":128},{"date":"1397/05/16 13:30","price":135},{"date":"1397/05/16 13:50","price":139},{"date":"1397/05/16 14:00","price":137},{"date":"1397/05/16 14:20","price":136},{"date":"1397/05/16 14:30","price":137},{"date":"1397/05/16 14:50","price":139},{"date":"1397/05/16 15:00","price":138},{"date":"1397/05/16 15:30","price":136},{"date":"1397/05/16 15:50","price":139},{"date":"1397/05/16 16:00","price":138},{"date":"1397/05/16 16:20","price":137},{"date":"1397/05/16 16:30","price":136},{"date":"1397/05/16 16:50","price":134},{"date":"1397/05/16 17:00","price":142},{"date":"1397/05/16 17:20","price":137},{"date":"1397/05/16 17:50","price":135},{"date":"1397/05/16 18:00","price":133},{"date":"1397/05/16 18:20","price":135},{"date":"1397/05/16 18:30","price":134},{"date":"1397/05/16 18:50","price":135},{"date":"1397/05/16 19:00","price":134},{"date":"1397/05/16 19:50","price":133},{"date":"1397/05/16 20:00","price":130},{"date":"1397/05/16 20:10","price":129},{"date":"1397/05/16 21:00","price":130}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398