کمترین: 
113
بیشترین: 
133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123
زمان: 
5/16 21:00
قیمت افغانی امروز 16 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:30","price":113},{"date":"1397/05/16 12:30","price":133},{"date":"1397/05/16 12:50","price":126},{"date":"1397/05/16 13:00","price":124},{"date":"1397/05/16 13:10","price":128},{"date":"1397/05/16 13:30","price":132},{"date":"1397/05/16 13:50","price":131},{"date":"1397/05/16 14:00","price":129},{"date":"1397/05/16 14:30","price":130},{"date":"1397/05/16 14:50","price":132},{"date":"1397/05/16 15:00","price":131},{"date":"1397/05/16 15:10","price":130},{"date":"1397/05/16 15:30","price":129},{"date":"1397/05/16 15:50","price":131},{"date":"1397/05/16 16:20","price":130},{"date":"1397/05/16 16:30","price":129},{"date":"1397/05/16 16:50","price":128},{"date":"1397/05/16 17:00","price":127},{"date":"1397/05/16 17:20","price":130},{"date":"1397/05/16 17:30","price":129},{"date":"1397/05/16 17:50","price":128},{"date":"1397/05/16 18:00","price":126},{"date":"1397/05/16 18:20","price":128},{"date":"1397/05/16 18:30","price":127},{"date":"1397/05/16 18:50","price":128},{"date":"1397/05/16 19:00","price":127},{"date":"1397/05/16 19:50","price":126},{"date":"1397/05/16 20:00","price":123},{"date":"1397/05/16 20:50","price":122},{"date":"1397/05/16 21:00","price":123}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398