کمترین: 
129
بیشترین: 
150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
141
زمان: 
5/16 21:30
قیمت روبل روسیه امروز 16 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:20","price":147},{"date":"1397/05/16 11:30","price":129},{"date":"1397/05/16 11:40","price":144},{"date":"1397/05/16 12:30","price":140},{"date":"1397/05/16 12:50","price":142},{"date":"1397/05/16 13:00","price":145},{"date":"1397/05/16 13:30","price":147},{"date":"1397/05/16 14:00","price":148},{"date":"1397/05/16 14:50","price":150},{"date":"1397/05/16 15:10","price":148},{"date":"1397/05/16 15:50","price":150},{"date":"1397/05/16 16:00","price":149},{"date":"1397/05/16 16:20","price":148},{"date":"1397/05/16 16:50","price":146},{"date":"1397/05/16 17:00","price":148},{"date":"1397/05/16 17:50","price":146},{"date":"1397/05/16 18:00","price":144},{"date":"1397/05/16 18:20","price":145},{"date":"1397/05/16 18:30","price":146},{"date":"1397/05/16 19:00","price":145},{"date":"1397/05/16 19:50","price":142},{"date":"1397/05/16 20:00","price":141},{"date":"1397/05/16 20:10","price":140},{"date":"1397/05/16 21:30","price":141}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399