کمترین: 
246
بیشترین: 
287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
270
زمان: 
5/16 21:30
قیمت بات تایلند امروز 16 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 مرداد 1397 , 270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:20","price":246},{"date":"1397/05/16 11:40","price":270},{"date":"1397/05/16 12:30","price":277},{"date":"1397/05/16 12:50","price":278},{"date":"1397/05/16 13:10","price":287},{"date":"1397/05/16 13:30","price":279},{"date":"1397/05/16 13:50","price":280},{"date":"1397/05/16 14:00","price":282},{"date":"1397/05/16 14:30","price":283},{"date":"1397/05/16 14:50","price":286},{"date":"1397/05/16 15:10","price":283},{"date":"1397/05/16 15:30","price":281},{"date":"1397/05/16 15:50","price":286},{"date":"1397/05/16 16:00","price":285},{"date":"1397/05/16 16:20","price":282},{"date":"1397/05/16 16:30","price":281},{"date":"1397/05/16 16:50","price":278},{"date":"1397/05/16 17:00","price":282},{"date":"1397/05/16 17:20","price":283},{"date":"1397/05/16 17:30","price":282},{"date":"1397/05/16 17:50","price":279},{"date":"1397/05/16 18:20","price":277},{"date":"1397/05/16 18:50","price":279},{"date":"1397/05/16 19:00","price":277},{"date":"1397/05/16 19:20","price":276},{"date":"1397/05/16 19:30","price":277},{"date":"1397/05/16 19:50","price":271},{"date":"1397/05/16 20:00","price":270},{"date":"1397/05/16 20:10","price":267},{"date":"1397/05/16 20:20","price":268},{"date":"1397/05/16 21:00","price":269},{"date":"1397/05/16 21:30","price":270}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398