کمترین: 
2377
بیشترین: 
2566
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2397
زمان: 
5/16 21:30
قیمت ریال عربستان امروز 16 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2397 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:50","price":2558},{"date":"1397/05/16 11:00","price":2556},{"date":"1397/05/16 11:20","price":2516},{"date":"1397/05/16 11:30","price":2554},{"date":"1397/05/16 11:40","price":2450},{"date":"1397/05/16 12:30","price":2394},{"date":"1397/05/16 12:50","price":2429},{"date":"1397/05/16 13:00","price":2471},{"date":"1397/05/16 13:30","price":2566},{"date":"1397/05/16 13:50","price":2493},{"date":"1397/05/16 14:00","price":2512},{"date":"1397/05/16 14:20","price":2508},{"date":"1397/05/16 14:30","price":2520},{"date":"1397/05/16 14:50","price":2551},{"date":"1397/05/16 15:00","price":2543},{"date":"1397/05/16 15:10","price":2522},{"date":"1397/05/16 15:30","price":2512},{"date":"1397/05/16 15:50","price":2548},{"date":"1397/05/16 16:00","price":2540},{"date":"1397/05/16 16:20","price":2515},{"date":"1397/05/16 16:30","price":2511},{"date":"1397/05/16 16:50","price":2476},{"date":"1397/05/16 17:00","price":2509},{"date":"1397/05/16 17:20","price":2519},{"date":"1397/05/16 17:30","price":2508},{"date":"1397/05/16 17:50","price":2486},{"date":"1397/05/16 18:00","price":2451},{"date":"1397/05/16 18:20","price":2468},{"date":"1397/05/16 18:30","price":2474},{"date":"1397/05/16 18:50","price":2485},{"date":"1397/05/16 19:00","price":2467},{"date":"1397/05/16 19:20","price":2462},{"date":"1397/05/16 19:30","price":2471},{"date":"1397/05/16 19:50","price":2415},{"date":"1397/05/16 20:00","price":2403},{"date":"1397/05/16 20:10","price":2379},{"date":"1397/05/16 20:20","price":2383},{"date":"1397/05/16 20:50","price":2377},{"date":"1397/05/16 21:00","price":2386},{"date":"1397/05/16 21:30","price":2397}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398