کمترین: 
4814
بیشترین: 
5604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5258
زمان: 
5/16 21:30
قیمت منات آذربایجان امروز 16 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 5258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":5600},{"date":"1397/05/16 10:50","price":5604},{"date":"1397/05/16 11:00","price":5598},{"date":"1397/05/16 11:20","price":4814},{"date":"1397/05/16 11:40","price":5277},{"date":"1397/05/16 12:30","price":5412},{"date":"1397/05/16 12:50","price":5421},{"date":"1397/05/16 13:00","price":5433},{"date":"1397/05/16 13:10","price":5600},{"date":"1397/05/16 13:30","price":5464},{"date":"1397/05/16 13:50","price":5463},{"date":"1397/05/16 14:00","price":5499},{"date":"1397/05/16 14:20","price":5497},{"date":"1397/05/16 14:30","price":5525},{"date":"1397/05/16 14:50","price":5591},{"date":"1397/05/16 15:00","price":5575},{"date":"1397/05/16 15:10","price":5528},{"date":"1397/05/16 15:30","price":5508},{"date":"1397/05/16 15:50","price":5586},{"date":"1397/05/16 16:00","price":5567},{"date":"1397/05/16 16:20","price":5504},{"date":"1397/05/16 16:30","price":5487},{"date":"1397/05/16 16:50","price":5428},{"date":"1397/05/16 17:00","price":5501},{"date":"1397/05/16 17:20","price":5522},{"date":"1397/05/16 17:30","price":5500},{"date":"1397/05/16 17:50","price":5449},{"date":"1397/05/16 18:00","price":5439},{"date":"1397/05/16 18:20","price":5411},{"date":"1397/05/16 18:30","price":5415},{"date":"1397/05/16 18:50","price":5447},{"date":"1397/05/16 19:00","price":5407},{"date":"1397/05/16 19:20","price":5397},{"date":"1397/05/16 19:30","price":5416},{"date":"1397/05/16 19:50","price":5294},{"date":"1397/05/16 20:00","price":5268},{"date":"1397/05/16 20:10","price":5208},{"date":"1397/05/16 20:20","price":5225},{"date":"1397/05/16 20:50","price":5211},{"date":"1397/05/16 21:00","price":5229},{"date":"1397/05/16 21:10","price":5232},{"date":"1397/05/16 21:30","price":5258}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398