کمترین: 
1124
بیشترین: 
1221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1138
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":1219},{"date":"1397/05/16 10:50","price":1220},{"date":"1397/05/16 11:30","price":1221},{"date":"1397/05/16 11:40","price":1200},{"date":"1397/05/16 13:00","price":1216},{"date":"1397/05/16 13:10","price":1124},{"date":"1397/05/16 13:30","price":1186},{"date":"1397/05/16 13:50","price":1218},{"date":"1397/05/16 14:00","price":1201},{"date":"1397/05/16 14:20","price":1197},{"date":"1397/05/16 14:30","price":1203},{"date":"1397/05/16 14:50","price":1221},{"date":"1397/05/16 15:00","price":1214},{"date":"1397/05/16 15:10","price":1209},{"date":"1397/05/16 15:30","price":1196},{"date":"1397/05/16 15:50","price":1218},{"date":"1397/05/16 16:00","price":1212},{"date":"1397/05/16 16:20","price":1202},{"date":"1397/05/16 16:30","price":1198},{"date":"1397/05/16 16:50","price":1179},{"date":"1397/05/16 17:00","price":1181},{"date":"1397/05/16 17:20","price":1201},{"date":"1397/05/16 17:30","price":1200},{"date":"1397/05/16 17:50","price":1189},{"date":"1397/05/16 18:00","price":1166},{"date":"1397/05/16 18:20","price":1185},{"date":"1397/05/16 18:30","price":1178},{"date":"1397/05/16 18:50","price":1186},{"date":"1397/05/16 19:00","price":1178},{"date":"1397/05/16 19:20","price":1175},{"date":"1397/05/16 19:30","price":1179},{"date":"1397/05/16 19:50","price":1166},{"date":"1397/05/16 20:00","price":1138},{"date":"1397/05/16 20:10","price":1136},{"date":"1397/05/16 20:20","price":1134},{"date":"1397/05/16 20:50","price":1136},{"date":"1397/05/16 21:00","price":1139},{"date":"1397/05/16 21:10","price":1141},{"date":"1397/05/16 21:30","price":1138}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398