کمترین: 
6478
بیشترین: 
7019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6552
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 مرداد 1397 , 6552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":6997},{"date":"1397/05/16 11:20","price":7002},{"date":"1397/05/16 11:30","price":6994},{"date":"1397/05/16 11:40","price":6890},{"date":"1397/05/16 13:00","price":6478},{"date":"1397/05/16 13:10","price":6491},{"date":"1397/05/16 13:30","price":6998},{"date":"1397/05/16 13:50","price":7007},{"date":"1397/05/16 14:00","price":6901},{"date":"1397/05/16 14:20","price":6879},{"date":"1397/05/16 14:30","price":6914},{"date":"1397/05/16 14:50","price":7019},{"date":"1397/05/16 15:00","price":6976},{"date":"1397/05/16 15:10","price":6947},{"date":"1397/05/16 15:30","price":6874},{"date":"1397/05/16 15:50","price":7000},{"date":"1397/05/16 16:00","price":6969},{"date":"1397/05/16 16:20","price":6909},{"date":"1397/05/16 16:30","price":6887},{"date":"1397/05/16 16:50","price":6774},{"date":"1397/05/16 17:00","price":6786},{"date":"1397/05/16 17:20","price":6905},{"date":"1397/05/16 17:30","price":6893},{"date":"1397/05/16 17:50","price":6830},{"date":"1397/05/16 18:00","price":6704},{"date":"1397/05/16 18:20","price":6812},{"date":"1397/05/16 18:30","price":6768},{"date":"1397/05/16 18:50","price":6818},{"date":"1397/05/16 19:00","price":6770},{"date":"1397/05/16 19:20","price":6753},{"date":"1397/05/16 19:30","price":6778},{"date":"1397/05/16 19:50","price":6700},{"date":"1397/05/16 20:00","price":6542},{"date":"1397/05/16 20:10","price":6527},{"date":"1397/05/16 20:20","price":6532},{"date":"1397/05/16 20:50","price":6544},{"date":"1397/05/16 21:00","price":6558},{"date":"1397/05/16 21:10","price":6572},{"date":"1397/05/16 21:30","price":6552}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398