کمترین: 
1073
بیشترین: 
1166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1089
زمان: 
5/16 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 16 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1089 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":1161},{"date":"1397/05/16 11:20","price":1162},{"date":"1397/05/16 11:40","price":1145},{"date":"1397/05/16 13:00","price":1161},{"date":"1397/05/16 13:10","price":1073},{"date":"1397/05/16 13:30","price":1159},{"date":"1397/05/16 13:50","price":1165},{"date":"1397/05/16 14:00","price":1146},{"date":"1397/05/16 14:20","price":1143},{"date":"1397/05/16 14:30","price":1148},{"date":"1397/05/16 14:50","price":1166},{"date":"1397/05/16 15:00","price":1159},{"date":"1397/05/16 15:10","price":1154},{"date":"1397/05/16 15:30","price":1142},{"date":"1397/05/16 15:50","price":1163},{"date":"1397/05/16 16:00","price":1157},{"date":"1397/05/16 16:20","price":1148},{"date":"1397/05/16 16:30","price":1144},{"date":"1397/05/16 16:50","price":1125},{"date":"1397/05/16 17:00","price":1127},{"date":"1397/05/16 17:20","price":1147},{"date":"1397/05/16 17:30","price":1145},{"date":"1397/05/16 17:50","price":1134},{"date":"1397/05/16 18:00","price":1113},{"date":"1397/05/16 18:20","price":1131},{"date":"1397/05/16 18:30","price":1124},{"date":"1397/05/16 18:50","price":1132},{"date":"1397/05/16 19:00","price":1124},{"date":"1397/05/16 19:20","price":1121},{"date":"1397/05/16 19:30","price":1126},{"date":"1397/05/16 19:50","price":1113},{"date":"1397/05/16 20:00","price":1086},{"date":"1397/05/16 20:10","price":1084},{"date":"1397/05/16 20:20","price":1085},{"date":"1397/05/16 20:50","price":1088},{"date":"1397/05/16 21:00","price":1090},{"date":"1397/05/16 21:10","price":1093},{"date":"1397/05/16 21:30","price":1089}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398