کمترین: 
1375
بیشترین: 
1490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1390
زمان: 
5/16 21:30
قیمت کرون دانمارک امروز 16 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":1485},{"date":"1397/05/16 11:20","price":1486},{"date":"1397/05/16 11:40","price":1462},{"date":"1397/05/16 13:00","price":1483},{"date":"1397/05/16 13:10","price":1375},{"date":"1397/05/16 13:30","price":1447},{"date":"1397/05/16 13:50","price":1485},{"date":"1397/05/16 14:00","price":1465},{"date":"1397/05/16 14:20","price":1460},{"date":"1397/05/16 14:30","price":1468},{"date":"1397/05/16 14:50","price":1490},{"date":"1397/05/16 15:00","price":1481},{"date":"1397/05/16 15:10","price":1475},{"date":"1397/05/16 15:30","price":1459},{"date":"1397/05/16 15:50","price":1486},{"date":"1397/05/16 16:00","price":1479},{"date":"1397/05/16 16:20","price":1467},{"date":"1397/05/16 16:30","price":1462},{"date":"1397/05/16 16:50","price":1438},{"date":"1397/05/16 17:00","price":1441},{"date":"1397/05/16 17:20","price":1466},{"date":"1397/05/16 17:30","price":1464},{"date":"1397/05/16 17:50","price":1450},{"date":"1397/05/16 18:00","price":1423},{"date":"1397/05/16 18:20","price":1446},{"date":"1397/05/16 18:30","price":1437},{"date":"1397/05/16 18:50","price":1447},{"date":"1397/05/16 19:00","price":1437},{"date":"1397/05/16 19:20","price":1433},{"date":"1397/05/16 19:30","price":1439},{"date":"1397/05/16 19:50","price":1422},{"date":"1397/05/16 20:00","price":1389},{"date":"1397/05/16 20:10","price":1386},{"date":"1397/05/16 20:20","price":1385},{"date":"1397/05/16 20:50","price":1388},{"date":"1397/05/16 21:00","price":1391},{"date":"1397/05/16 21:10","price":1394},{"date":"1397/05/16 21:30","price":1390}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398