کمترین: 
23254
بیشترین: 
25198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23469
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 16 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 23469 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":25153},{"date":"1397/05/16 10:50","price":25161},{"date":"1397/05/16 11:00","price":25158},{"date":"1397/05/16 11:20","price":25166},{"date":"1397/05/16 11:30","price":25171},{"date":"1397/05/16 11:40","price":24762},{"date":"1397/05/16 13:00","price":25085},{"date":"1397/05/16 13:10","price":23254},{"date":"1397/05/16 13:30","price":24467},{"date":"1397/05/16 13:50","price":25045},{"date":"1397/05/16 14:00","price":24772},{"date":"1397/05/16 14:20","price":24693},{"date":"1397/05/16 14:30","price":24817},{"date":"1397/05/16 14:50","price":25198},{"date":"1397/05/16 15:00","price":25043},{"date":"1397/05/16 15:10","price":24935},{"date":"1397/05/16 15:30","price":24672},{"date":"1397/05/16 15:50","price":25127},{"date":"1397/05/16 16:00","price":25009},{"date":"1397/05/16 16:20","price":24801},{"date":"1397/05/16 16:30","price":24717},{"date":"1397/05/16 16:50","price":24315},{"date":"1397/05/16 17:00","price":24360},{"date":"1397/05/16 17:20","price":24783},{"date":"1397/05/16 17:30","price":24746},{"date":"1397/05/16 17:50","price":24528},{"date":"1397/05/16 18:00","price":24063},{"date":"1397/05/16 18:20","price":24449},{"date":"1397/05/16 18:30","price":24294},{"date":"1397/05/16 18:50","price":24467},{"date":"1397/05/16 19:00","price":24302},{"date":"1397/05/16 19:20","price":24236},{"date":"1397/05/16 19:30","price":24331},{"date":"1397/05/16 19:50","price":24052},{"date":"1397/05/16 20:00","price":23485},{"date":"1397/05/16 20:10","price":23430},{"date":"1397/05/16 20:20","price":23396},{"date":"1397/05/16 20:50","price":23432},{"date":"1397/05/16 21:00","price":23488},{"date":"1397/05/16 21:10","price":23537},{"date":"1397/05/16 21:30","price":23469}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398