کمترین: 
6.8
بیشترین: 
7.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.3
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دینار عراق امروز 16 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 7.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":7.9},{"date":"1397/05/16 11:40","price":6.8},{"date":"1397/05/16 13:00","price":7.8},{"date":"1397/05/16 13:10","price":7.2},{"date":"1397/05/16 13:30","price":7.6},{"date":"1397/05/16 13:50","price":7.9},{"date":"1397/05/16 14:00","price":7.7},{"date":"1397/05/16 14:30","price":7.8},{"date":"1397/05/16 14:50","price":7.9},{"date":"1397/05/16 15:00","price":7.8},{"date":"1397/05/16 15:30","price":7.7},{"date":"1397/05/16 15:50","price":7.9},{"date":"1397/05/16 16:00","price":7.8},{"date":"1397/05/16 16:30","price":7.7},{"date":"1397/05/16 16:50","price":7.6},{"date":"1397/05/16 17:20","price":7.7},{"date":"1397/05/16 18:00","price":7.5},{"date":"1397/05/16 18:20","price":7.6},{"date":"1397/05/16 19:50","price":7.5},{"date":"1397/05/16 20:00","price":7.3},{"date":"1397/05/16 21:10","price":7.4},{"date":"1397/05/16 21:30","price":7.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399