کمترین: 
2435
بیشترین: 
2690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2452
زمان: 
5/16 21:30
قیمت ریال قطر امروز 16 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":2629},{"date":"1397/05/16 10:50","price":2628},{"date":"1397/05/16 11:20","price":2630},{"date":"1397/05/16 11:30","price":2626},{"date":"1397/05/16 11:40","price":2587},{"date":"1397/05/16 12:50","price":2494},{"date":"1397/05/16 13:00","price":2435},{"date":"1397/05/16 13:10","price":2465},{"date":"1397/05/16 13:30","price":2640},{"date":"1397/05/16 13:50","price":2647},{"date":"1397/05/16 14:00","price":2584},{"date":"1397/05/16 14:20","price":2580},{"date":"1397/05/16 14:30","price":2593},{"date":"1397/05/16 14:50","price":2632},{"date":"1397/05/16 15:00","price":2616},{"date":"1397/05/16 15:10","price":2605},{"date":"1397/05/16 15:30","price":2585},{"date":"1397/05/16 15:50","price":2625},{"date":"1397/05/16 16:00","price":2613},{"date":"1397/05/16 16:20","price":2591},{"date":"1397/05/16 16:30","price":2583},{"date":"1397/05/16 16:50","price":2540},{"date":"1397/05/16 17:00","price":2690},{"date":"1397/05/16 17:20","price":2589},{"date":"1397/05/16 17:30","price":2585},{"date":"1397/05/16 17:50","price":2561},{"date":"1397/05/16 18:00","price":2514},{"date":"1397/05/16 18:20","price":2554},{"date":"1397/05/16 18:30","price":2545},{"date":"1397/05/16 18:50","price":2557},{"date":"1397/05/16 19:00","price":2539},{"date":"1397/05/16 19:20","price":2532},{"date":"1397/05/16 19:30","price":2543},{"date":"1397/05/16 19:50","price":2513},{"date":"1397/05/16 20:00","price":2454},{"date":"1397/05/16 20:10","price":2448},{"date":"1397/05/16 20:20","price":2452},{"date":"1397/05/16 20:50","price":2448},{"date":"1397/05/16 21:00","price":2454},{"date":"1397/05/16 21:10","price":2451},{"date":"1397/05/16 21:30","price":2452}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398