کمترین: 
29248
بیشترین: 
31944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29609
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دینار کویت امروز 16 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 29609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":31715},{"date":"1397/05/16 10:50","price":31722},{"date":"1397/05/16 11:00","price":31712},{"date":"1397/05/16 11:20","price":31733},{"date":"1397/05/16 11:30","price":31713},{"date":"1397/05/16 11:40","price":31213},{"date":"1397/05/16 13:00","price":31626},{"date":"1397/05/16 13:10","price":29248},{"date":"1397/05/16 13:30","price":31583},{"date":"1397/05/16 13:50","price":31944},{"date":"1397/05/16 14:00","price":31232},{"date":"1397/05/16 14:20","price":31132},{"date":"1397/05/16 14:30","price":31288},{"date":"1397/05/16 14:50","price":31765},{"date":"1397/05/16 15:00","price":31569},{"date":"1397/05/16 15:10","price":31437},{"date":"1397/05/16 15:30","price":31106},{"date":"1397/05/16 15:50","price":31679},{"date":"1397/05/16 16:00","price":31536},{"date":"1397/05/16 16:20","price":31268},{"date":"1397/05/16 16:30","price":31165},{"date":"1397/05/16 16:50","price":30655},{"date":"1397/05/16 17:00","price":30712},{"date":"1397/05/16 17:20","price":31248},{"date":"1397/05/16 17:30","price":31195},{"date":"1397/05/16 17:50","price":30910},{"date":"1397/05/16 18:00","price":30341},{"date":"1397/05/16 18:20","price":30824},{"date":"1397/05/16 18:30","price":30629},{"date":"1397/05/16 18:50","price":30851},{"date":"1397/05/16 19:00","price":30639},{"date":"1397/05/16 19:20","price":30556},{"date":"1397/05/16 19:30","price":30675},{"date":"1397/05/16 19:50","price":30321},{"date":"1397/05/16 20:00","price":29602},{"date":"1397/05/16 20:10","price":29543},{"date":"1397/05/16 20:20","price":29526},{"date":"1397/05/16 20:50","price":29576},{"date":"1397/05/16 21:00","price":29642},{"date":"1397/05/16 21:10","price":29692},{"date":"1397/05/16 21:30","price":29609}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398