کمترین: 
999
بیشترین: 
1073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1008
زمان: 
5/16 21:30
قیمت کرون سوئد امروز 16 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":1072},{"date":"1397/05/16 10:50","price":1073},{"date":"1397/05/16 11:20","price":1054},{"date":"1397/05/16 11:30","price":1070},{"date":"1397/05/16 11:40","price":1027},{"date":"1397/05/16 12:30","price":1020},{"date":"1397/05/16 13:00","price":1038},{"date":"1397/05/16 13:30","price":1073},{"date":"1397/05/16 13:50","price":1047},{"date":"1397/05/16 14:00","price":1055},{"date":"1397/05/16 14:20","price":1053},{"date":"1397/05/16 14:30","price":1059},{"date":"1397/05/16 14:50","price":1071},{"date":"1397/05/16 15:00","price":1068},{"date":"1397/05/16 15:10","price":1059},{"date":"1397/05/16 15:30","price":1055},{"date":"1397/05/16 15:50","price":1070},{"date":"1397/05/16 16:00","price":1067},{"date":"1397/05/16 16:20","price":1056},{"date":"1397/05/16 16:30","price":1055},{"date":"1397/05/16 16:50","price":1040},{"date":"1397/05/16 17:00","price":1054},{"date":"1397/05/16 17:20","price":1058},{"date":"1397/05/16 17:30","price":1054},{"date":"1397/05/16 17:50","price":1044},{"date":"1397/05/16 18:00","price":1029},{"date":"1397/05/16 18:20","price":1037},{"date":"1397/05/16 18:30","price":1036},{"date":"1397/05/16 18:50","price":1044},{"date":"1397/05/16 19:00","price":1036},{"date":"1397/05/16 19:20","price":1034},{"date":"1397/05/16 19:30","price":1038},{"date":"1397/05/16 19:50","price":1015},{"date":"1397/05/16 20:00","price":1009},{"date":"1397/05/16 20:10","price":999},{"date":"1397/05/16 20:50","price":1001},{"date":"1397/05/16 21:00","price":1004},{"date":"1397/05/16 21:10","price":1003},{"date":"1397/05/16 21:30","price":1008}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398