کمترین: 
8892
بیشترین: 
9636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8980
زمان: 
5/16 21:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 8980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":9612},{"date":"1397/05/16 10:50","price":9613},{"date":"1397/05/16 11:00","price":9612},{"date":"1397/05/16 11:20","price":9613},{"date":"1397/05/16 11:30","price":9615},{"date":"1397/05/16 11:40","price":9465},{"date":"1397/05/16 13:00","price":9592},{"date":"1397/05/16 13:10","price":8892},{"date":"1397/05/16 13:30","price":9356},{"date":"1397/05/16 13:50","price":9605},{"date":"1397/05/16 14:00","price":9473},{"date":"1397/05/16 14:20","price":9443},{"date":"1397/05/16 14:30","price":9490},{"date":"1397/05/16 14:50","price":9636},{"date":"1397/05/16 15:00","price":9576},{"date":"1397/05/16 15:10","price":9535},{"date":"1397/05/16 15:30","price":9435},{"date":"1397/05/16 15:50","price":9608},{"date":"1397/05/16 16:00","price":9563},{"date":"1397/05/16 16:20","price":9484},{"date":"1397/05/16 16:30","price":9452},{"date":"1397/05/16 16:50","price":9298},{"date":"1397/05/16 17:00","price":9315},{"date":"1397/05/16 17:20","price":9477},{"date":"1397/05/16 17:30","price":9463},{"date":"1397/05/16 17:50","price":9379},{"date":"1397/05/16 18:00","price":9202},{"date":"1397/05/16 18:20","price":9349},{"date":"1397/05/16 18:30","price":9290},{"date":"1397/05/16 18:50","price":9356},{"date":"1397/05/16 19:00","price":9293},{"date":"1397/05/16 19:20","price":9268},{"date":"1397/05/16 19:30","price":9304},{"date":"1397/05/16 19:50","price":9198},{"date":"1397/05/16 20:00","price":8981},{"date":"1397/05/16 20:10","price":8960},{"date":"1397/05/16 20:20","price":8954},{"date":"1397/05/16 20:50","price":8966},{"date":"1397/05/16 21:00","price":8991},{"date":"1397/05/16 21:10","price":9008},{"date":"1397/05/16 21:30","price":8980}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398